اصول رفتار بین المللی بخش هشتم

اصول رفتار بین المللی
نگارنده: محمد علی معصومی

بخش هشتم: پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران
• الف: مشخصات پرچم
• ب: آیین برافراشتن و پائين آوردن پرچم
• پ: موارد استفاده از پرچم رسمي
• ت: آیين استفاده از پرچم در اعياد ملي و مذهبي
• ت: آیين نيمه افراشته نمودن پرچم
• ج: نصب پرچم بر روي وسائل نقليه
• چ: موارد استفاده از پرچم اتومبيل در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج
• ح: آیين استفاده از پرچم جمهوري اسلامي ايران و پرچم هيأت هاي ميهمان جمهوري اسلامي ايران
• خ: آیين استفاده از پرچم در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج
• د: تقدم پرچم
• نکاتی که در استفاده از پرچم باید مورد لحاظ قرار گیرد
• ذ: آیين استفاده از پرچم در مجامع بين‌المللي
الف: مشخصات پرچم
شكل پرچم: طبق اصل هجدهم قانون اساسي پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران از رنگ هاي سبز، سفيد، سرخ، با علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران و شعار الله اكبر تشكيل شده است.
ترتيب قرار گرفتن رنگ ها: رنگ سبز در بالا، رنگ سفيد در وسط و رنگ سرخ در پايين قرار دارد.
جايگاه علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران: علامت مخصوص به رنگ سرخ در وسط پرچم و بر روي رنگ سفيد قرار دارد.
جايگاه شعار الله اكبر: شعار الله اكبر يازده بار در حاشيه رنگ سبز و سفيد و يازده بار در حاشيه رنگ سفيد و سرخ با خط بنایی تكرار شده است.
جنس و بافت: پارچه پرچم بايد از نخ پنبه‌اي خالص سفيد و مرسريزه شده و يا مخلوط پنبه و پلي استر و ويسكوز و يا ابريشم و پشم تهيه شده باشد، ولي پارچه نبايد از ويسكوز خالص باشد و بافت پارچه مورد استفاده پرچم مي‌بايست ساده و از نوع تاري و پودي باشد.
اندازه هاي پرچم: پرچم جمهوري اسلامي ايران داراي دوازده اندازه است كه طول و عرض آن به نسبت ۴ به ۷ مي باشد كه با توجه به محل نصب، در اندازه هاي مختلف تهيه مي‌شود.
رنگ ميله پرچم: رنگ ميله پرچم نقره اي و سر چوبي كه بر روي ميله نصب مي شود ساده است.
قطر پرچم: كليه پرچم ها يك لا مي‌باشد، به جز پرچم روميزي و پرچمي كه بر روي وسائل نقليه نصب مي‌شود كه مي‌تواند دولا باشد
وضعيت پرچم و شكل ظاهري آن: پرچم هميشه بايد تميز و اتو كرده و رنگ هاي آن مشخص و فاقد هر نوع عيب و نقص باشد.

ب: آيين برافراشتن و پايين آوردن پرچم
پرچم رسمي همه روزه مي‌بايست با احترامات خاص قبل از شروع كار اداري در اماكن دولتي برافراشته و قبل از غروب آفتاب پايين آورده شود.
مأموريت هاي ديپلماتيك و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج مكلف هستند طبق بند يك نسبت به برافراشتن و پايين آوردن پرچم اقدام نمايند.
محل اقامت سفير و سركنسول از قاعده پايين آوردن پرچم معاف است.
ميله پرچم هايي كه در حياط نصب مي شود از لوله هاي فلزي تهيه مي‌شود.
الصاق پرچم بصورت هاي غير افراشته و يا اضافه نمودن خطوط و اشكال اضافي بر روي پرچم اكيداً ممنوع است.
استفاده از پرچم به صورت غير استاندارد جايز نيست.
پ: موارد استفاده از پرچم رسمي
اماكن دولتي و وابسته به دولت.
مجموعه ها و ميادين ورزشي صرفاً در مسابقات رسمي.
نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج.
تزئين خيابان ها و ميادين به هنگام جشن هاي ملي و سفر رؤساي كشورهاي خارجي.
افتتاح طرح هاي مهم دولتي.
محل برگزاري كنفرانس‌ هائي كه با حضور رئيس كشور برگزار مي شود و يا كنفرانس‌هاي بين‌المللي.
در تشييع جنازه رسمي.

ت: آیین استفاده از پرچم در اعياد ملي و مذهبي
در اعياد رسمي، ملي و مذهبي مي توان پرچم جمهوري اسلامي ايران را در محل هاي مناسب نصب نمود.
فهرست اعياد رسمي و ملي و مذهبي در تقويم رسمي كشور مشخص شده است.
هنگام مسافرت رئيس كشور پرچم رسمي بر فراز ساختمان محل اقامت وي برافراشته خواهد شد.

ث: آیین نيمه افراشته نمودن پرچم
در عزاداري هاي رسمي كه فهرست آن مشخص شده است پرچم جمهوري اسلامي ايران به حالت نيمه افراشته در خواهد آمد.
هنگام اعلام عزاي عمومي در يك كشور خارجي نمايندگي هاي ديپلماتيك و كنسولي جمهوري اسلامي ايران طبق عرف محل پرچم را به صورت نيمه افراشته در مي آورند.
در صورت فوت رئيس مأموريت ديپلماتيك و يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران پرچم هاي نمايندگي به مدت يك روز نيمه افراشته مي شود.
براي نيمه افراشته كردن پرچم، ابتدا مي‌بايست پرچم را به طور كامل و افراشته نمود و سپس به اندازه يک چهارم ارتفاع ميله پرچم آن را پایين آورد.

ج: نصب پرچم بر روي وسائل نقليه
در داخل كشور صرفاً اتومبيل حامل رئيس جمهوري مي تواند از پرچم استفاده كند، مقامات ديگر در صورت همراهي ميهمانان خارجي مي توانند از پرچم رسمي استفاده نمايند.
پرچم اتومبيل مي بايست بر روي گلگير سمت راست راننده نصب شود.
به هنگام همراهي يك سفير خارجي به منظور تقديم استوار نامه به رئيس جمهوري اسلامي ايران پرچم جمهوري اسلامي ايران بر روي اتومبيل حامل وي نصب مي شود.

چ: موارد استفاده از پرچم اتومبيل در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج
در مواردي كه اتومبيل رئيس نمايندگي حامل يك مقام رسمي جمهوري اسلامي ايران در سطح وزير باشد.
در مواقع شركت رئيس نمايندگي در ضيافت ها و جشن هاي ملي كشور پذيرنده، مأموريت هاي ديپلماتيك و كنسولي و با سازمان هاي بين‌المللي.
در جشن ۲۲ بهمن و يا ۱۲ فروردين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و روز جمهوري اسلامي ايران.
به هنگام عزيمت و يا بازگشت سفير جمهوري اسلامي ايران از مراسم تقديم استوار نامه به رئيس كشور طبق عرف معمول.
در مواقع ملاقات هاي رسمي با مقامات عاليه كشور پذيرنده.
در مواقع ملاقات با رؤساي مأموريت هاي سياسي و كنسولي در كشور پذيرنده.

ح: آیین استفاده از پرچم جمهوري اسلامي ايران و پرچم هيأت هاي ميهمان جمهوري اسلامي ايران
در صورتي كه رئيس يك كشور خارجي ميهمان جمهوري اسلامي ايران باشد پرچم آن كشور همواره در مراسم رسمي بر پرچم جمهوري اسلامي ايران مقدم است.
در صورت برگزاري كنفرانس هاي بين‌المللي در ايران تقدم الفبایی لاتين مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
خ: آیين استفاده از پرچم در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران درخارج
رؤساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران موظف هستند در محل كار خود از يك پرچم كوچك روميزي و يا يك پرچم بزرگ ايستاده استفاده نمايند.
در صورت حضور رئيس كشور پذيرنده در محل نمايندگي پرچم رئيس كشور داراي تقدم است.
در صورتي كه مقرر باشد چند پرچم بر فراز دفتر نمايندگي و يا محل اقامت رئيس نمايندگي قرار گيرد پرچم جمهوري اسلامي ايران داراي تقدم است.
تنها رؤساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران مي توانند در دفتر كار، محل اقامت و يا اتومبيل خود از پرچم رسمي استفاده نمايند.

د: تقدم پرچم
به طور اصولي پرچم همواره داراي تقدم سمت راست جايگاه است.
در اماكن نظامي طبق آیین نامه هاي مربوطه از پرچم رسمي و ساير پرچم ها استفاده مي‌شود.
نکاتی که در استفاده از پرچم باید مورد لحاظ قرار گیرد:
پرچم جمهوري اسلامي ايران همواره مي بايست به صورت برافراشته مورد استفاده قرار گيرد.
برافراشتن و پايين آوردن پرچم جمهوري اسلامي ايران همواره مي‌بايست به آرامي و با احترامات لازم صورت گيرد.
نصب پرچم رسمي به صورت كتيبه يا ديوار كوب مجاز نمي باشد.
اضافه كردن طرح ها و نقش هاي اضافي بر روي پرچم و يا استفاده از پرچم رسمي بر روي ساير پرچم ها مجاز نمي باشد.
تحت هيچ شرايطي نمي بايستي پرچم رسمي بر روي زمين رها شود.
در نگهداري پرچم همواره مي بايست مراقبت نمود، پرچم هميشه بايد تميز، اطو كرده و رنگ‌هاي آن مشخص باشد و در جهت درست آن برافراشته شود.
استفاده از پرچم هاي كهنه و رنگ و رو رفته مجاز نمي باشد.
پرچم هاي فرسوده را مي بايست در محلي نگهداري و در فرصت مقتضي نسبت به امحاء آن اقدام نمود.
در ميادين ورزشي و به هنگام زدن دور افتخار توسط ورزشكاران ايراني، پرچم مي بايست بوسيله ۴ نفر حمل شود.
در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج مي‌بايست از پرچم رسمي به خوبي مراقبت نمود و به خصوص در كشورهاي مرطوب و يا آفتابي هر چند گاه نسبت به تعويض آن اقدام نمود.
پرچم رسمي همواره بر ساير پرچم هاي جمهوري اسلامي ايران تقدم دارد.

ذ: آیين استفاده از پرچم در مجامع بين‌المللي
در مجامع بين‌المللي ترتيب تقدم پرچم تابع ترتيب الفبائي لاتين مي‌باشد.

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.