تحقیقات روابط عمومی

دکتر یحیایی ایله ای به همراه گروهی از بهترین متخصصان علوم ارتباطات، جامعه شناسی و منابع انسانی در زمینه های زیر به مطالعات فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی اقدام کرده اند. ادارات روابط عمومی می توانند از خدمات پژوهشی زیر با کیفیت بالا بهره مند شوند.

ایمیل: ahmadyahyaee@yahoo.com |موبایل:۰۹۱۲۲۳۴۱۳۸۶

آسیب شناسی

r12

آسیب شناسی روابط عمومی سازمان

r12

آسیب شناسی ارتباطات درون سازمانی

r12

آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی روابط عمومی

r12

آسیب شناسی مهارتهای ارتباطی کارکنان سازمان

آسیب شناسی فعالیتهای تشریفاتی سازمان

r12

آسیب شناسی فعالیتهای تبلیغاتی سازمان

r12

آسیب شناسی فعالیتهای رسانه ای سازمان

r12

آسیب شناسی فعالیتهای سایت سازمان

استانداردسازی روابط عمومی

standard

تدوین برنامه استراتژیک روابط عمومی

standard

تدوین استراتژیهای ارتباطی سازمان

standard

تدوین برنامه سالانه روابط عمومی

standard

تدوین برنامه مدیریت ارتباطات بحران

standard

طراحی استانداردهای تخصصی روابط عمومی

standard

بازنگری ساختار و شرح وظایف روابط عمومی

standard

تدوین آیین نامه های اجرایی فعالیتهای کلیدی روابط عمومی

تحلیل محتوا

analyses

تحلیل محتوای بریده جراید

analyses

تحلیل محتوای سخنرانی های مدیرعامل و مدیران ارشد سازمان

analyses

تحلیل محتوای پیشنهادات و انتقادات کارکنان

analyses

تحلیل محتوای پیشنهادات و انتقادات مشتریان و ارباب رجوع

اجرای نظرسنجی

checklist

اجرای نظرسنجی از مدیران و کارکنان درباره فعالیتهای کلیدی روابط عمومی

checklist

اجرای نظرسنجی از کارکنان درباره فعالیتهای کلیدی سازمان

checklist

اجرای نظرسنجی از مشتریان درباره فعالیتهای کلیدی سازمان

checklist

اجرای نظرسنجی از ذی نفعان (جامعه)

checklist

سنجش انتظارات مدیران، کارکنان و خانواده کارکنان از روابط عمومی

checklist

سنجش انتظارات کارکنان و خانواده کارکنان از سازمان

ارزیابی عملکرد

Analysis

ارزیابی مقایسه ای عملکرد کارکنان طی چند سال اخیر

Analysis

ارزشیابی عملکرد کارکنان روابط عمومی بر مبنای مدل شایستگی

Analysis

ارزیابی عملکرد روابط عمومی تابعه

تدوین گزارش

gst-audit-report-gstlatest.com_-640x415

تدوین گزارش جامع عملکرد سازمان

gst-audit-report-gstlatest.com_-640x415

تدوین گزارش عملکرد روابط عمومی

gst-audit-report-gstlatest.com_-640x415

تدوین گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت