دوره آموزشی تشریفات و مدیریت بازدیدها

دوره آموزشی تشریفات و مدیریت بازدیدها
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات و تشریفات
ارتباطات درون و برون سازمانی
ارتباطات انسانی (کلامی و غیر کلامی)
مثبت نگری و توسعه نگرش مثبت در سازمانها
فرآیند تشریفات و بازدید (استقبال، حمل ونقل، اسکان، پذیرایی و بدرقه)
تشریفات و ارتباطات غیرکلامی
نکات مهم استقبال از میهمانان
نکات مهم حمل و نقلمیهمانان
نکات مهم پذیرایی از میهمانان
نکات مهم اسکان میهمانان
نکات مهم بدرقه میهمانان
ب: برنامه ریزی و مدیریت بازدید
بازدید چیست؟
انواع بازدید آموزشی و علمی، تفریحی، ..
مخاطب شناسی بازدیدها و دسته بندی آنها
قانون شخص سوم
مراحل مدیریت بازدید: برنامه ریزی بازدید / اجرای بازدید / ارزیابی بازدید، مستندسازی بازدید و تهیه گزارش بازدید.
تعیین سطوح گیرندگان گزارش، درج نکات مهم بازدید،تهیه عکس و فیلم ، تهیه خبر و…
راهکارها، روش ها و شیوه های اجرایی بازدید مدیریت بازدید
ج: کار عملی
– راهکارها، روش ها و شیوه های اجرایی بازدید مدیریت بازدید
– تدوین استاندارد و دستور العمل بازدید

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.