کتابهای روابط عمومی

دکتر احمد یحیایی ایله ای

customer2

اصول مشتری مداری

دکتر احمد یحیایی
pr.managment

مدیریت علمی روابط عمومی

دکتر احمد یحیایی
formality.m

مدیریت تشریفات

دکتر احمد یحیایی
Tashrifat.book

اصول و آداب تشریفات

دکتر احمد یحیایی
photo_2017-11-22_15-46-47

روابط عمومی و مدیریت شهری

دکتر احمد یحیایی
photo_2017-11-22_15-46-39

استانداردهای روابط عمومی

دکتر احمد یحیایی
prenceple

مبانی روابط عمومی

دکتر احمد یحیایی
ppr

روابط عمومی حرفه ای

دکتر احمد یحیایی
AdBook

جامعه شناسی تبلیغات

دکتر احمد یحیایی
photo_2017-11-22_15-46-32

روابط عمومی چیست؟

دکتر احمد یحیایی
bprbook

روابط عمومی تجاری

دکتر احمد یحیایی
35dcf37a-76a8-4933-ba78-70464b92c865

تشریفات هتل

دکتر احمد یحیایی
customer1

اصول مشتری مداری

دکتر احمد یحیایی
standardbook

استانداردهای روابط عمومی

دکتر احمد یحیایی
prm.book

مدیریت علمی روابط عمومی

دکتر احمد یحیایی