گزارش آسیب شناسی ارتباطات رسانه ای سازمانهای دولتی استان زنجان ارایه شد

گزارش آسیب شناسی ارتباطات رسانه ای سازمانهای دولتی استان زنجان ارایه شد

گزارش آسیب شناسی ارتباطات رسانه ای سازمانهای دولتی استان زنجان عصر روز شنبه بیست و یکم مهر ماه در جلسه شورای مدیران استان و با حضور استاندار زنجان توسط دکتر یحیایی ایله ای ارایه شد.
در این جلسه دکتر احمد یحیایی ایله ای مجری طرح پژوهشی آسیب شناسی ارتباطات رسانه ای به ارایه سخنرانی و تبیین نتایج تحقیق پرداخت.
این تحقیق با مصاحبه و نظرسنجی از مدیران سازمانها، مسئولان روابط عمومی و خبرنگاران استان به طراحی الگوی کاربردی ارتبااطت رسانه ای استان پرداخته و مولفه ها و شاخصهای کارآمدی ارتباطات رسانه ای را تبیین کرده است.

ارسال یک نظرکپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.