اصول رفتار بین المللی بخش هشتم

اصول رفتار بین المللی
نگارنده: محمد علی معصومی

بخش هشتم: پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران
• الف: مشخصات پرچم
• ب: آیین برافراشتن و پائين آوردن پرچم
• پ: موارد استفاده از پرچم رسمي
• ت: آیين استفاده از پرچم در اعياد ملي و مذهبي
• ت: آیين نيمه افراشته نمودن پرچم
• ج: نصب پرچم بر روي وسائل نقليه
• چ: موارد استفاده از پرچم اتومبيل در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج
• ح: آیين استفاده از پرچم جمهوري اسلامي ايران و پرچم هيأت هاي ميهمان جمهوري اسلامي ايران
• خ: آیين استفاده از پرچم در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج
• د: تقدم پرچم
• نکاتی که در استفاده از پرچم باید مورد لحاظ قرار گیرد
• ذ: آیين استفاده از پرچم در مجامع بين‌المللي
الف: مشخصات پرچم
شكل پرچم: طبق اصل هجدهم قانون اساسي پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران از رنگ هاي سبز، سفيد، سرخ، با علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران و شعار الله اكبر تشكيل شده است.
ترتيب قرار گرفتن رنگ ها: رنگ سبز در بالا، رنگ سفيد در وسط و رنگ سرخ در پايين قرار دارد.
جايگاه علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران: علامت مخصوص به رنگ سرخ در وسط پرچم و بر روي رنگ سفيد قرار دارد.
جايگاه شعار الله اكبر: شعار الله اكبر يازده بار در حاشيه رنگ سبز و سفيد و يازده بار در حاشيه رنگ سفيد و سرخ با خط بنایی تكرار شده است.
جنس و بافت: پارچه پرچم بايد از نخ پنبه‌اي خالص سفيد و مرسريزه شده و يا مخلوط پنبه و پلي استر و ويسكوز و يا ابريشم و پشم تهيه شده باشد، ولي پارچه نبايد از ويسكوز خالص باشد و بافت پارچه مورد استفاده پرچم مي‌بايست ساده و از نوع تاري و پودي باشد.
اندازه هاي پرچم: پرچم جمهوري اسلامي ايران داراي دوازده اندازه است كه طول و عرض آن به نسبت ۴ به ۷ مي باشد كه با توجه به محل نصب، در اندازه هاي مختلف تهيه مي‌شود.
رنگ ميله پرچم: رنگ ميله پرچم نقره اي و سر چوبي كه بر روي ميله نصب مي شود ساده است.
قطر پرچم: كليه پرچم ها يك لا مي‌باشد، به جز پرچم روميزي و پرچمي كه بر روي وسائل نقليه نصب مي‌شود كه مي‌تواند دولا باشد
وضعيت پرچم و شكل ظاهري آن: پرچم هميشه بايد تميز و اتو كرده و رنگ هاي آن مشخص و فاقد هر نوع عيب و نقص باشد.

ب: آيين برافراشتن و پايين آوردن پرچم
پرچم رسمي همه روزه مي‌بايست با احترامات خاص قبل از شروع كار اداري در اماكن دولتي برافراشته و قبل از غروب آفتاب پايين آورده شود.
مأموريت هاي ديپلماتيك و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج مكلف هستند طبق بند يك نسبت به برافراشتن و پايين آوردن پرچم اقدام نمايند.
محل اقامت سفير و سركنسول از قاعده پايين آوردن پرچم معاف است.
ميله پرچم هايي كه در حياط نصب مي شود از لوله هاي فلزي تهيه مي‌شود.
الصاق پرچم بصورت هاي غير افراشته و يا اضافه نمودن خطوط و اشكال اضافي بر روي پرچم اكيداً ممنوع است.
استفاده از پرچم به صورت غير استاندارد جايز نيست.
پ: موارد استفاده از پرچم رسمي
اماكن دولتي و وابسته به دولت.
مجموعه ها و ميادين ورزشي صرفاً در مسابقات رسمي.
نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج.
تزئين خيابان ها و ميادين به هنگام جشن هاي ملي و سفر رؤساي كشورهاي خارجي.
افتتاح طرح هاي مهم دولتي.
محل برگزاري كنفرانس‌ هائي كه با حضور رئيس كشور برگزار مي شود و يا كنفرانس‌هاي بين‌المللي.
در تشييع جنازه رسمي.

ت: آیین استفاده از پرچم در اعياد ملي و مذهبي
در اعياد رسمي، ملي و مذهبي مي توان پرچم جمهوري اسلامي ايران را در محل هاي مناسب نصب نمود.
فهرست اعياد رسمي و ملي و مذهبي در تقويم رسمي كشور مشخص شده است.
هنگام مسافرت رئيس كشور پرچم رسمي بر فراز ساختمان محل اقامت وي برافراشته خواهد شد.

ث: آیین نيمه افراشته نمودن پرچم
در عزاداري هاي رسمي كه فهرست آن مشخص شده است پرچم جمهوري اسلامي ايران به حالت نيمه افراشته در خواهد آمد.
هنگام اعلام عزاي عمومي در يك كشور خارجي نمايندگي هاي ديپلماتيك و كنسولي جمهوري اسلامي ايران طبق عرف محل پرچم را به صورت نيمه افراشته در مي آورند.
در صورت فوت رئيس مأموريت ديپلماتيك و يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران پرچم هاي نمايندگي به مدت يك روز نيمه افراشته مي شود.
براي نيمه افراشته كردن پرچم، ابتدا مي‌بايست پرچم را به طور كامل و افراشته نمود و سپس به اندازه يک چهارم ارتفاع ميله پرچم آن را پایين آورد.

ج: نصب پرچم بر روي وسائل نقليه
در داخل كشور صرفاً اتومبيل حامل رئيس جمهوري مي تواند از پرچم استفاده كند، مقامات ديگر در صورت همراهي ميهمانان خارجي مي توانند از پرچم رسمي استفاده نمايند.
پرچم اتومبيل مي بايست بر روي گلگير سمت راست راننده نصب شود.
به هنگام همراهي يك سفير خارجي به منظور تقديم استوار نامه به رئيس جمهوري اسلامي ايران پرچم جمهوري اسلامي ايران بر روي اتومبيل حامل وي نصب مي شود.

چ: موارد استفاده از پرچم اتومبيل در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج
در مواردي كه اتومبيل رئيس نمايندگي حامل يك مقام رسمي جمهوري اسلامي ايران در سطح وزير باشد.
در مواقع شركت رئيس نمايندگي در ضيافت ها و جشن هاي ملي كشور پذيرنده، مأموريت هاي ديپلماتيك و كنسولي و با سازمان هاي بين‌المللي.
در جشن ۲۲ بهمن و يا ۱۲ فروردين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و روز جمهوري اسلامي ايران.
به هنگام عزيمت و يا بازگشت سفير جمهوري اسلامي ايران از مراسم تقديم استوار نامه به رئيس كشور طبق عرف معمول.
در مواقع ملاقات هاي رسمي با مقامات عاليه كشور پذيرنده.
در مواقع ملاقات با رؤساي مأموريت هاي سياسي و كنسولي در كشور پذيرنده.

ح: آیین استفاده از پرچم جمهوري اسلامي ايران و پرچم هيأت هاي ميهمان جمهوري اسلامي ايران
در صورتي كه رئيس يك كشور خارجي ميهمان جمهوري اسلامي ايران باشد پرچم آن كشور همواره در مراسم رسمي بر پرچم جمهوري اسلامي ايران مقدم است.
در صورت برگزاري كنفرانس هاي بين‌المللي در ايران تقدم الفبایی لاتين مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
خ: آیين استفاده از پرچم در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران درخارج
رؤساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران موظف هستند در محل كار خود از يك پرچم كوچك روميزي و يا يك پرچم بزرگ ايستاده استفاده نمايند.
در صورت حضور رئيس كشور پذيرنده در محل نمايندگي پرچم رئيس كشور داراي تقدم است.
در صورتي كه مقرر باشد چند پرچم بر فراز دفتر نمايندگي و يا محل اقامت رئيس نمايندگي قرار گيرد پرچم جمهوري اسلامي ايران داراي تقدم است.
تنها رؤساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران مي توانند در دفتر كار، محل اقامت و يا اتومبيل خود از پرچم رسمي استفاده نمايند.

د: تقدم پرچم
به طور اصولي پرچم همواره داراي تقدم سمت راست جايگاه است.
در اماكن نظامي طبق آیین نامه هاي مربوطه از پرچم رسمي و ساير پرچم ها استفاده مي‌شود.
نکاتی که در استفاده از پرچم باید مورد لحاظ قرار گیرد:
پرچم جمهوري اسلامي ايران همواره مي بايست به صورت برافراشته مورد استفاده قرار گيرد.
برافراشتن و پايين آوردن پرچم جمهوري اسلامي ايران همواره مي‌بايست به آرامي و با احترامات لازم صورت گيرد.
نصب پرچم رسمي به صورت كتيبه يا ديوار كوب مجاز نمي باشد.
اضافه كردن طرح ها و نقش هاي اضافي بر روي پرچم و يا استفاده از پرچم رسمي بر روي ساير پرچم ها مجاز نمي باشد.
تحت هيچ شرايطي نمي بايستي پرچم رسمي بر روي زمين رها شود.
در نگهداري پرچم همواره مي بايست مراقبت نمود، پرچم هميشه بايد تميز، اطو كرده و رنگ‌هاي آن مشخص باشد و در جهت درست آن برافراشته شود.
استفاده از پرچم هاي كهنه و رنگ و رو رفته مجاز نمي باشد.
پرچم هاي فرسوده را مي بايست در محلي نگهداري و در فرصت مقتضي نسبت به امحاء آن اقدام نمود.
در ميادين ورزشي و به هنگام زدن دور افتخار توسط ورزشكاران ايراني، پرچم مي بايست بوسيله ۴ نفر حمل شود.
در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج مي‌بايست از پرچم رسمي به خوبي مراقبت نمود و به خصوص در كشورهاي مرطوب و يا آفتابي هر چند گاه نسبت به تعويض آن اقدام نمود.
پرچم رسمي همواره بر ساير پرچم هاي جمهوري اسلامي ايران تقدم دارد.

ذ: آیين استفاده از پرچم در مجامع بين‌المللي
در مجامع بين‌المللي ترتيب تقدم پرچم تابع ترتيب الفبائي لاتين مي‌باشد.

اصول رفتار بین المللی

اصول رفتار بین المللی
نگارنده: محمد علی معصومی

بخش دوم: اصول رفتاري

الف- چگونگي وضع ظاهري
ب- چگونگي رفتار در معابر عمومي
پ- نحوه معرفی و آشنایی
ت- مهارت هاي رفتاري

الف- چگونگي وضع ظاهري
• ظاهر آراسته و رفتار متين مشخصه تشريفات است.
• پاكيزگي و آراسته بودن همواره در زندگي روزمره و در عرف مورد تاكيد بوده و در احاديث مذهبي نيز رعايت آن توصيه شده است.
• رعايت تناسب در پوشيدن لباس، کت و شلوار پيراهن و كفش و جوراب و انتخاب رنگ هاي مناسب همواره سفارش شده است.
• اجتناب از پوشيدن لباس‌هاي رنگي و پر نقش و نگار و خيلي روشن در محافل رسمي.
• كت و شلوار و پيراهن همواره بايد تمیز،اتو زده و بدون لك باشد و كفش‌ها واكس زده، براق و پاشنه‌ها كج نباشد.
• مرتب بودن آرايش سر و صورت و اجتناب از ژوليدگي خصوصيت شركت در مجالس رسمي و غير رسمي است.
• انتخاب لباس بايد با رعايت مقتضيات فصل بوده و مندرس نباشد.
• پوشيدن كفش‌هاي تميز، واكس زده و متناسب با رنگ لباس.
• عدم ظاهر شدن در ملاء عام با لباس هاي داخل منزل نظير دمپايي، پيژامه و يا لباس خواب.
• ظاهر آراسته مورد توجه اطرافيان است و مي‌تواند مبناي قضاوت مثبت در مورد ما شود.

ب- چگونگي رفتار در معابر عمومي
رعايت نكات زير به هنگام عبور و مرور در معابر عمومي ضروري است:
• در معابر عمومي بايد متين و آرام راه رفت و رفتار ما توأم با ادب و نزاكت باشد.
• همواره بايد از سمت راست حركت كرد.
• اگر به هنگام راه رفتن براي كسي مزاحمت فراهم كرديد حتماً می بایست عذرخواهي نمود.
• در مقابل خدمتي كه به ما ارائه مي شود حتماً یاید سپاسگزاري نمود.
• به رهگذران نباید به حالت خيره نگاه کرد و با انگشت نباید به افراد يا اشياء اشاره کرد.
• به هنگام حركت در معابر نباید به پشت سر بر گشت و به حالت خيره به افراد نگاه نمود.
• از انداختن آب دهان و زباله در معابر می بایست خودداري نمود.
• در ملأ عام حتي‌المقدور بايد از كشيدن سيگار خودداري كرد.
• به هنگام رانندگي می بایست مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نمود.
• در روزهاي باراني می بایست به آهستگی رانندگی کرد باید مراقب رهگذران بود.
• در صف اتوبوس، مترو، بانك و پستخانه می بایست نوبت را رعايت كرد، و در محیط های خارجی بسرعت باید خود را با مقررات مربوطه در محل هماهنگ نمود.
• در سفر، باید لباس مناسب سفر پوشيد.
• در سفر با قطار و يا اتوبوس هاي بين شهري بدون ضرورت نباید پنجره را باز و بسته نمود
• در كشورهاي خارجي قوانين و مقررات محل را باید رعايت نمود.
• در سفرهاي خارجي از اماكن ممنوعه نبایدعكسبرداري نمود و به تابلوهاي عكسبرداري ممنوع باید توجه كرد.
• در مسافرت هاي خارجي بر اساس نحوه رفتار ما نسبت به كشورما قضاوت مي كنند.
• جهل به قانون هيچ گاه رافع مسؤوليت نيست.

پ- نحوه معرفی و آشنایی
• براي آشنا شدن و يا معرفي خود به ديگران بايد با نام و نام خانوادگي خود را معرفي كرد.
• براي ديدار با يك مسئول اداري و يا رجوع به يك اداره بايد خود را معرفي نمود.
• افراد دون پايه از لحاظ اداري می بایست خود را به مقامات بالاتر معرفي ‌كنند.
• افراد جوان تر خود را به افراد مسن تر معرفي مي‌كنند.
• افراد پائين تر از لحاظ علمي خود را به افراد بالاتر معرفي مي‌كنند.
• در يك جمع، فرد تازه وارد خود را به افراد حاضر در مجلس معرفي مي‌كند و يا ميزبان واسطه معرفي فرد تازه وارد به بقيه مي‌شود.
• در عرف معمول نيست دو نفر را با يكديگر مواجه نمود و بدون معرفي آنان از آنها بخواهيم با يكديگر آشنا شوند.
• فردي كه ديد وارد ميهماني شده و ميهمانان هر يك در جاي خود مستقر شده‌اند، كافي است با ميزبان دست داده و با بقيه با علامت سر سلام و احوال پرسي نمايد.
• به هنگام معرفي و آشنايي با افراد، نبايد دست ما در جيب باشد و توجه ما به اطراف باشد.
• به عنوان ميزبان و به هنگام استقبال و بدرقه بايد با ميهمانان دست داد و به آنها تبسم نمود و نام آن ها را بخاطر سپرد و به آنها توجه نمود.
• در معرفي فرزندان بايد از نام كوچك آنها استفاده نمود.
• به هنگام استقبال و بدرقه از ميهمانان بخصوص افراد مسن بايد از جاي خود برخاست.
• همواره مي بايست از ضمير (شما) براي مورد خطاب قرار دادن افراد استفاده نمود.
• و لو اين كه با فردي صميمي هستيم، نبايد در يك جمع رسمي وي را با اسم كوچك و يا ضمير تو مورد خطاب قرار داد.
• در مورد شخصيت هاي رسمي بدون ذكر نام مي بايست آن ها را مورد خطاب قرار داد. به طور مثال: آقاي رئيس جمهور، آقاي نخست وزير يا عاليجناب، والا حضرت، جناب سرهنگ.

ت- مهارت هاي رفتاري
• اشراف به آداب اجتماعي محل بخصوص كشورهاي خارجي حائز اهميت است.
• استفاده از عبارت هاي مودبانه بهنگام آشنايي، ديدارهاي روزانه و خداحافظي شرط ادب و نزاكت است مانند از ديدار شما خوشحالم، صبح شما بخير، روز بخير، روز خوبي داشته باشيد، بعدازظهر شما بخير، خداحافظ، شب بخير.
• در مقابل هر خدمتي كه به ما ارائه مي شود ولو كوچك بايد بنحو مقتضي تشكر نمود و از عبارتهاي مودبانه مربوطه استفاده نمود.
• درب هاي ورودي و يا خروجي را بايد براي نفر بعدي نگاه داشت و در مقابل چنين خدمتي بايد متقابلاً تشكر نمود.
• در مبادي ورودي و خروجي مي بايست تقدم بانوان را رعايت كرد.
• پشت سر خود نبايد درب را محكم بست و يا بهم زد.
• به هنگام ترك منزل بايد سر و وضع را مرتب نمود، انجام اين امر در ملاء عام جايز نيست.
• در ملأ عام نبايد با صداي بلند صحبت كرد و يا افراد را با آواز بلند صدا نمود.
• طبق عرف محل، در ساعات استراحت نبايد براي ديگران ايجاد مزاحمت نمود.
• در معاشرت با خارجيان، طبق عرف محل مي بايست مهارت هاي رفتاري را بكار برد.
• در جلسات و گرد هم آئي‌ها نبايد متكلم وحده بود و بايد به ديگران نيز مهلت صحبت كردن و طرح مباحث را داد.
• در يك جمع رسمي از طرح مباحث شخصي و غير قابل فهم براي ديگران بايد خودداري نمود.
• به صحبت هاي ديگران بايد توجه نمود و نبايد به افراد بي اعتنايي نمود.
• نبايد كلام افراد را بدون دليل قطع نمود و چنانچه ما اداره جلسه اي را بعهده داريم، بايد به هم فرصت صحبت كردن را بدهيم.
• اگر ما اداره كننده جلسه اي هستيم، نمي بايستي جلسات را به نحو طولاني برگزار نموده و بخصوص بايد رعايت افراد مسن را نمود.
• در يك جمع عمومي در گوشي صحبت كردن جايز نيست.
• يك جلسه رسمي را نبايد بدون دليل ترك نمود و براي شركت در يك جلسه طولاني بايد خود را آماده نمود.
• مزاح كردن و بيان لطيفه مي‌بايست متناسب با جمع باشد و بموقع انتخاب شود.
• به محض آشنا شدن با افراد جديد نبايد خود را زياد صميمي نشان داد و آنها را با ضمير تو مورد خطاب قرار داد.
• سرفه كردن، عطسه نمودن و يا دهن دره كردن در ملاء عام و بخصوص در جلسات رسمي شايسته نيست و بايد آنرا بطور نامحسوس انجام داد و در مقابل اين اعمال نيز نبايد عكس‌العمل ناشايست نشان داد.
• مراسم تشريفاتي و رفتارهاي مختلف الزاماً ممكن است مطابق ميل ما نباشد ولي ناگزير براي حفظ منافع سازماني خود بايد آن را بپذيريم.
• افراد مودب، آراسته و با وقار همواره خاطره خوبي را در اذهان باقي مي‌گذراند.

دوره آموزشی مدیریت تشریفات رستوران

دوره آموزشی مدیریت تشریفات رستوران
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

اصول طلایی تشریفات
اصول نقره ای تشریفات
تشریفات و رستوران داری
تشریفات محور مدیریت رستوران
انواع چیدمان و انواع پذیرایی
مدیریت مشتریان شاکی

دوره آموزشی تشریفات و مدیریت نمایشگاهها

دوره آموزشی تشریفات و مدیریت نمایشگاهها
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات و تشریفات
ارتباطات انسانی (کلامی و غیر کلامی)
فرآیند تشریفات (استقبال، حمل ونقل،اسکان،پذیرایی و بدرقه)
قانون طلایی تشریفات
اصول طلایی تشریفات
اصول کاربردی تشریفات

ب: برنامه ریزی ومدیریت نمایشگاهها
نمایشگاه چیست؟
انواع نمایشگاهها (دایمی، موقت، بین المللی، افتتاحیه و …)
مخاطب شناسی نمایشگاهها و دسته بندی آنها
وظایف مدیریت بازدید نمایشگاه
وظایف راهنمایان نمایشگاه
تکنیکهای برگزاری مطلوب نمایشگاه
ارزیابی نمایشگاه و مستندسازی و تهیه گزارش نمایشگاه

سمینار آموزشی مدیریت تشریفات

سمینار آموزشی مدیریت تشریفات
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: مدیریت تشریفات: چرا؟
تشریفات چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟
آیا تشریفات تجملات است؟
چراهای قانون طلایی تشریفات؟
بایدها و نبایدهای تشریفات

ب: مدیریت تشریفات: چگونه؟
اصول طلایی تشریفات
مدل کاربردی استقبال – بدرقه در مدیریت تشریفات
الزامات بین المللی تشریفات
شایستگی های کارکنان تشریفات
شایستگی های مدیران تشریفات

سمینار آموزشی مدیریت تشریفات (ویژه مدیران میانی سازمانها)

سمینار آموزشی مدیریت تشریفات (ویژه مدیران میانی سازمانها)
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: مدیریت جلسه
تعريف جلسه
اصول مدیریت جلسه
انواع جلسه و كاربردهاي گوناگون آن
بایدها، نبایدهای مدیریت جلسات
خودباوری: شاه کلید مدیریت جلسات

ب: تشریفات جلسات
آداب گفتن و شنیدن
ارتباطات غیرکلامی (زبان بدن در جلسات)
مكان جلسه و مزايا و معايب
چيدمان ميز جلسه
حریم های شخصیدر تشریفات
آداب لباس پوشیدن در جلسات رسمی
سهم هوش اجتماعی مذاکره کننده در موفقیت جلسات
تحليل شخصيت در جلسات /اناگرام

دوره آموزشی تشریفات و مدیریت بازدیدها

دوره آموزشی تشریفات و مدیریت بازدیدها
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات و تشریفات
ارتباطات درون و برون سازمانی
ارتباطات انسانی (کلامی و غیر کلامی)
مثبت نگری و توسعه نگرش مثبت در سازمانها
فرآیند تشریفات و بازدید (استقبال، حمل ونقل، اسکان، پذیرایی و بدرقه)
تشریفات و ارتباطات غیرکلامی
نکات مهم استقبال از میهمانان
نکات مهم حمل و نقلمیهمانان
نکات مهم پذیرایی از میهمانان
نکات مهم اسکان میهمانان
نکات مهم بدرقه میهمانان
ب: برنامه ریزی و مدیریت بازدید
بازدید چیست؟
انواع بازدید آموزشی و علمی، تفریحی، ..
مخاطب شناسی بازدیدها و دسته بندی آنها
قانون شخص سوم
مراحل مدیریت بازدید: برنامه ریزی بازدید / اجرای بازدید / ارزیابی بازدید، مستندسازی بازدید و تهیه گزارش بازدید.
تعیین سطوح گیرندگان گزارش، درج نکات مهم بازدید،تهیه عکس و فیلم ، تهیه خبر و…
راهکارها، روش ها و شیوه های اجرایی بازدید مدیریت بازدید
ج: کار عملی
– راهکارها، روش ها و شیوه های اجرایی بازدید مدیریت بازدید
– تدوین استاندارد و دستور العمل بازدید

دوره آموزشی ارتباطات و تشریفات (ویژه انتظامات)

دوره آموزشی ارتباطات و تشریفات (ویژه انتظامات)
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: ارتباطات
تست مهارت های ارتباطی
چرا ارتباطات موثرترین عامل رضایتمندی است؟
اصول طلايي ارتباطات اثربخش
انواع ارتباطات انسانی (کلامی و غیر کلامی)
نكات مهم در اولين برخورد
نكات كليدي ارتباطات كوتاه مدت
۱۲ عامل موثر بر قضاوت ديگران درباره ما
پرسش و پاسخ

ب: تشریفات
تست مشتری مداری
قانون طلايي تشريفات
اصول نقره ای تشريفات (۶ اصل از کاربردی ترین اصول تشریفات)
مراحل اجرایی تشریفات
آداب احترام گذاشتن
قوانين برخورد مطلوب با ميهمانان
كاربرد تشريفات در انتظامات
نکات مهم استقبال از میهمانان
نکات مهم بدرقه میهمانان
وظايف تشريفاتي انتظامات
بهترين برخوردهاي ارتباطي انتظامات با ارباب رجوع
اشتباهات رايج در انتظامات (راهنما یا نگهبان؟)
تمرین چک لیست های رفتاری
پرسش و پاسخ

دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات

دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: اصول تشریفات
تست مهارت های ارتباطی
عوامل موثر بر قضاوت ديگران درباره ما
چرا ارتباطات موثرترین عامل رضایتمندی است؟
انواع ارتباطات انسانی (کلامی و غیر کلامی)
ارتباطات نكات مهم در اولين برخورد
نكات كليدي ارتباطات كوتاه مدت
اشتباهات کلامی در تشریفات
هنر درست گوش دادن
دوازده تکنیک کاربردی ارتباطات غیر کلامی (Body Language)
آداب شرکت درمیهمانی های رسمی
آداب لباس پوشیدن
معانی حرکات دست
پرسش و پاسخ

ب: آداب تشریفات
قانون طلایی تشریفات
اصول طلاییتشریفات
قانون طلايي تشريفات
اصول نقره ای تشريفات (شش اصل از کاربردی ترین اصول تشریفات)
مراحل اجرایی تشریفات (استقبال، حمل ونقل، اسکان، پذیرایی و بدرقه)
نکات مهم استقبال از میهمانان
نکات مهم بدرقه میهمانان
اشتباهات رايج در تشریفات
تمرین چک لیست های رفتاری
پرسش و پاسخ

کپی رایت 1396 © تمامی حقوق برای دکتر احمد یحیایی ایله ای محفوظ می باشد.